پاپیروس25x50

 

پاپیروس  Papyrus

 

 

 

پاپیروس آبی 

25x50

پاپیروس آبی- تک گل

12x50

پاپیروس آبی - بردر سیگاری

6x50

پاپیروس قرمز

25x50

پاپیروس قرمز

12x50

پاپیروس قرمز- بردر سیگاری

6x50

 

پاپیروس سفید

25x50

پاپیروس کرم

25x50

 

 

کاشی و سرامیک الوند کرج

 نمایندگی جعفری